รายชื่อโรงเรียนที่สถาบัน ClickRobot เข้าสอน After School 

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เพชรเกษม

โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ ฝ่ายประถม

โรงเรียนสาธิตปทุมวัน

โรงเรียนเซนโยเซฟ ทิพวัล

โรงเรียนอินเตอร์ KIS INTERNATIONAL SCHOOL

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ประถม) 

โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า พระราม5

โรงเรียนสาธิตประสานมิตร ฝ่ายประถม

โรงเรียนสาธิตสวนสุนันทา ฝ่ายประถม

โรงเรียนอินเตอร์ NIST INTERNATIONAL SCHOOL

โรงเรียนอินเตอร์ Anglo Singapore 31 และ 64

โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี 

โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า

โรงเรียนอัสสัมชัญ ฝ่ายประถม

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

โรงเรียนอินเตอร์ DBS INTERNATIONAL SCHOOL

โรงเรียนอินเตอร์ Norwich International School