Author: CLICKROBOT ENGINEER (CLICKROBOT ENGINEER )

Home / CLICKROBOT ENGINEER
Project
LEGO SPIKE

LEGO SPIKE

คอร์ส Lego Spike Essential (สําหรับอายุ 4 ขวบ)
เรียนรู้ด้านวิศวกรรมขั้นพื้นฐานสําหรับเด็กผ่านตัวต่อเลโก้เพื่อการศึกษา (LEGO EDUCATION) ที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กให้มองเห็นภาพการออกแบบ สิ่งต่าง ๆ ได้ชัดเจนเสมือนของจริง