ทำความรู้จัก LEGO Spike เครื่องมือการเรียนรู้ยุคใหม่ มีประโยชน์อะไรบ้าง

เมื่อพูดถึงการศึกษาและเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับเด็กและนักเรียนในปัจจุบัน LEGO Education หรือ เลโก้เพื่อการศึกษา คือ สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยรูปแบบการสอนจะมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะและความคุ้นชินด้าน STEM ให้กับผู้เรียน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรม (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematic) ไปจนถึงทักษะด้าน Soft Skills อย่างการทำงานร่วมกันเป็นทีม การสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และกระบวนการคิดเชิงตรรกะ ซึ่งหนึ่งในชุดการเรียนรู้ที่น่าสนใจของ LEGO Education คือ LEGO Spike  

ในบทความนี้ ClickRobot จะชวนทุกคนไปทำความรู้จักว่า LEGO Spike คืออะไร มีประโยชน์ในการเรียนรู้อย่างไร และในอนาคตของ LEGO Spike ควรเป็นไปในทิศทางไหน 

LEGO Spike คืออะไร? 

LEGO Spike คือ เครื่องมือการเรียนรู้ที่ออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ให้กับเด็กๆ ได้อย่างไม่น่าเบื่อ ผ่านการสร้างหุ่นยนต์ด้วยเลโก้ ถือเป็นวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้นที่ช่วยให้เยาวชนได้รับการฝึกฝนทักษะและลงมือปฏิบัติจริงอย่างเพลิดเพลิน

จุดเด่นของ LEGO Spike 

หลักสูตรการเรียน LEGO Spike นั้น ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การออกแบบหุ่นยนต์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน รวมถึงได้เรียนเขียนโปรแกรมด้วยสัญลักษณ์ง่ายๆ เพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของหุ่นยนต์ เป็นหลักสูตรพื้นฐานที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถนำไปต่อยอดได้ หากสนใจการศึกษาผ่าน LEGO Spike ก็สามารถซื้อชุดอุปกรณ์ LEGO Education Spike Prime ได้ตามช่องทางต่างๆ โดยจุดเด่นของ LEGO Spike คือ 

  • รูปแบบหุ่นยนต์มีมากถึง 1,000 รูปแบบ เด็กๆ สามารถประดิษฐ์หุ่นยนต์ได้ทั้งตามโจทย์และตามจินตนาการ
  • การเรียนรู้แบบยืดหยุ่น เนื่องจากมีอุปกรณ์และรูปแบบการประดิษฐ์ที่หลากหลาย ทำให้ LEGO Spike มีการเรียนการสอนที่ยืดหยุ่น ปรับรูปแบบได้มากมาย ไม่น่าเบื่อ และประยุกต์กับการเรียนการสอนกับวิชาอื่นได้
  • องค์ประกอบเหมาะสมกับช่วงวัย ทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์ มอเตอร์ เซนเซอร์ และชิ้นส่วนโครงสร้างต่างๆ ล้วนออกแบบมาอย่างดี เช่น สีสันสดใสของ LEGO Spike จะช่วยกระตุ้นความตื่นตัวของเด็กๆ วัสดุที่ใช้เป็นมิตรต่อเด็ก จับแล้วไม่เจ็บมือ ต่อประกอบและถอดออกง่าย และมีความทนทานต่อการใช้งานของเด็กๆ
  • การเขียนโปรแกรมสั่งงานทำง่าย สามารถสั่งการผ่าน iPad และแท็บเล็ต ในรูปแบบ Icon ซึ่งเหมาะสมกับช่วงวัยได้ไม่ยาก

LEGO Spike เหมาะกับเด็กอายุเท่าไหร่?

LEGO Spike เหมาะกับเด็กหลายช่วงวัย ซึ่งแต่ละช่วงวัยจะมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

  • เด็กช่วงวัย 6-8 ขวบ สามารถใช้เพื่อฝึกจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ สามารถสร้างหุ่นยนต์ได้หลายรูปแบบ
  • เด็กช่วงวัย 8-10 ขวบ ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชิ้นส่วนต่างๆ เช่น มอเตอร์ เซนเซอร์ พร้อมเรียนรู้เรื่องการเคลื่อนที่ แรง ความเร็ว ไปจนถึงการเขียนโปรแกรมแบบง่ายๆ 
  • เด็กวัย 10 ขวบขึ้นไป สามารถใช้ LEGO Spike ประยุกต์ใช้ในการเรียนในระดับที่สูงขึ้น โดยสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้หลายวิชา เช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นต้น

ทักษะที่ได้จาก LEGO SPIKE

ทักษะที่ได้จาก LEGO SPIKE 

การเรียนรู้ด้วย LEGO Spike เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้หลายด้าน ดังนี้ 

– ทักษะการสร้างและออกแบบ

เด็กๆ จะได้เรียนรู้การสร้างและออกแบบโมเดลหุ่นยนต์ขึ้นมาใหม่ทั้งตามโจทย์และตามจินตนาการ ช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จินตนาการและการประยุกต์ใช้ไอเดียในการสร้างสิ่งต่างๆ 

– ทักษะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น

เด็กๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสัญลักษณ์ง่ายๆ เพื่อสั่งงาน ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดการเขียนโปรแกรมอื่นๆ ได้ในอนาคต ถือเป็นการปูพื้นฐานและแนวทางแห่งอนาคตให้กับผู้เรียน

– ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีมและการสื่อสาร

LEGO Spike ช่วยเสริมสร้างการทำงานร่วมกับผู้อื่นและฝึกสื่อสาร สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อร่วมกันหาแนวทางบรรลุเป้าหมายหรือแก้ไขปัญหาที่พบเจอ 

– ทักษะการคิดวิเคราะห์ 

ในการสร้างหุ่นยนต์ เด็กๆ จะได้เผชิญกับความท้าทายอยู่เสมอ ดังนั้นพวกเขาจะได้ฝึกแก้ปัญหาที่พบเจอและคิดหาทางแก้ไขอย่างเต็มที่ ด้วยการคิดวิเคราะห์ถึงจุดที่มีปัญหา ตั้งสมมติฐาน ทำการทดลอง และการวิเคราะห์ผลว่าสิ่งที่ทำลงไปสำเร็จหรือไม่ 

เลโก้เพื่อการศึกษาสำหรับอนาคต

ปัจจุบัน เลโก้เพื่อการศึกษาเป็นอีกแนวทางที่สำคัญในการเสริมสร้างการศึกษาและได้รับความสนใจอย่างมาก จนสถานศึกษาหลายแห่งทั่วโลกได้เริ่มนำหลักสูตรเลโก้เข้ามาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนบ้างแล้ว การเรียนด้วย LEGO Spike จะช่วยเตรียมพร้อมให้เด็กๆ เข้าใจถึงเทคโนโลยี รวมถึงปูพื้นฐานสู่อาชีพในอนาคตของผู้เรียนได้ด้วยเช่นกัน อาทิ พื้นฐานช่างยนต์ ในทางที่ LEGO Spike ช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการสร้าง ออกแบบ และปรับปรุงหุ่นยนต์ให้ใช้การได้และต้องทำความเข้าใจว่าออกแบบและสร้างอย่างไรหุ่นยนต์จึงจะสามารถเคลื่อนไหวได้ดี ต่อยอดไปได้ถึงอาชีพวิศวกร โปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นต้น 

ดังนั้น ในหลักสูตรการศึกษาควรมีการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านเลโก้เพื่อการศึกษาให้มากขึ้น รวมถึงต้องมีครูผู้สอนที่เชี่ยวชาญเพื่อสอนและให้คำแนะนำที่ถูกต้อง หรืออีกแนวทางหนึ่ง คือ ส่งเสริมการผสาน LEGO Spike เข้าไปในวิชาเรียนเพื่อเพิ่มความสนุกสนานและสร้างภาพที่เข้าใจง่ายและชัดเจนให้ผู้เรียน 

สนใจเรียนต่อหุ่นยนต์ LEGO กับ ClickRobot

ClickRobot คือ สถาบันเรียนต่อเลโก้ที่ใช้หลักสูตรการสอนจากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ช่วยให้เด็กมีความฉลาดทางปัญญาไปพร้อมๆ กับความฉลาดทางอารมณ์ 

โดยคอร์สเรียนสร้างหุ่นยนต์ด้วย LEGO ที่ ClickRobot สามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ 4-18 ปี มีทั้งคอร์สภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งยังมีให้เลือกเรียนมากกว่า 30 สาขา ทั่วประเทศไทย

 

ติดต่อได้ที่

Website: https://clickrobotengineer.com/ 

Facebook: ClickRobot Engineer Learning Center  

Line OA: @clickrobot

Call: 089-482-8131 หรือ 02-115-9744

Leave a Reply

Your email address will not be published.