7 เหตุผลที่ลูกของคุณควรเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ปูเส้นทางสู่อนาคต

ในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง หุ่นยนต์ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม การแพทย์ หรือแม้กระทั่งชีวิตประจำวัน การนำหุ่นยนต์มาใช้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มความแม่นยำในการทำงาน ส่งผลให้ธุรกิจ และองค์กรต่างๆ มองหาบุคลากรที่มีความรู้ และทักษะในการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ทักษะที่ได้จากการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์สามารถนำไปประยุกต์ในด้านอื่นๆ ได้มากมาย ดังนั้น ความสามารถในการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์จึงเป็นทักษะที่จำเป็นที่ต้องการอย่างมากในปัจจุบันและอนาคต

โดยการเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์สามารถเริ่มปูพื้นฐานได้ตั้งแต่วัยเด็ก 3-4 ขวบ คือ Lego Robotics Coding หรือการเรียนเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งงานหุ่นยนต์ที่ประกอบจาก LEGO นั่นเอง ในบทความนี้ ClickRobot จะพามาดูข้อดีในการเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ พร้อมตอบคำถามว่า “ทำไมลูกของคุณควรเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์” และแนะนำวิธีสังเกตเด็กที่มีความสนใจ และความพร้อมในการเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

ภาพประกอบบทความ1

ข้อดีการเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์

การเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์มีข้อดี ดังนี้

1. เสริมสร้างการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา

การคิดเชิงตรรกะ (Logical Thinking) และการแก้ปัญหาถือเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นอย่างยิ่งในศตวรรษที่ 21 การเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เปิดโอกาสให้น้องๆ ได้ฝึกฝนทักษะเหล่านี้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง โดยพวกเขาจะได้เรียนรู้การวางแผน วิเคราะห์สถานการณ์ต่างๆ และคาดการณ์ผลลัพธ์ เพื่อหาวิธีสั่งงานหุ่นยนต์ให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่พบเจอระหว่างการเขียนโปรแกรมและทดลองควบคุมหุ่นยนต์ จะช่วยเสริมสร้างความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบและเป็นขั้นตอน ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถนำไปปรับใช้ได้กับสถานการณ์อื่นๆ ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการเรียน การแก้ไขปัญหาชีวิตประจำวัน หรือแม้กระทั่งการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ

2. เสริมสร้างการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหา

หลายคนอาจมองว่า การสร้างหุ่นยนต์ และการเขียนโปรแกรมสั่งงานหุ่นยนต์เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการที่ไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ แต่ในความจริงแล้วกิจกรรมนี้ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มตั้งแต่การใช้จินตนาการออกแบบรูปลักษณ์ และโครงสร้างของหุ่นยนต์ด้วยตนเอง 

3. เรียนรู้ทักษะ STEM ด้วยการปฏิบัติ

การเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้ลงมือสำรวจและเรียนรู้ทักษะ STEM หรือสะเต็มศึกษา ซึ่งเป็นการบูรณาการความรู้ 4 วิชา เข้าด้วยกัน ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science) เทคโนโลยี (Technology) วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยทักษะ STEM ถือเป็นจุดเด่นในการเรียนเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ซึ่งพวกเขาจะได้เรียนรู้พื้นฐานของทักษะเหล่านี้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง เช่น กลศาสตร์การเคลื่อนที่ของวัตถุ กลไกการเชื่อมต่อของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การเขียนโค้ด และรูปทรงเรขาคณิต นอกจากนี้ยังช่วยจุดประกายความสนใจ และปูพื้นฐานในวิชาชีพสาขา STEM ให้เด็กๆ ได้อีกด้วย  

4. เสริมทักษะการเข้าสังคมและการทำงานร่วมกัน

การเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้ทักษะทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นการฝึกฝนทักษะชีวิตที่สำคัญอย่างการทำงานเป็นทีม เด็กๆ จะได้เรียนรู้การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งปันไอเดีย การร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนาโปรแกรมให้หุ่นยนต์ทำงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ การทำงานเป็นทีมนี้ยังเปิดโอกาสให้พวกเขาได้พบปะเพื่อนใหม่ที่มีความสนใจร่วมกัน สร้างเครือข่าย และเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น\

5. ฝึกความอดทนและความพยายาม

การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ยังเป็นบททดสอบความอดทนและความพยายามของเด็กๆ เนื่องจากการเขียนโปรแกรมไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป พวกเขาจะต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคมากมาย  ซึ่งต้องใช้ความพยายาม และความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ให้ทำภารกิจได้สำเร็จ

6.เตรียมพร้อมสู่ตลาดแรงงานในอนาคต

อย่างที่กล่าวไปว่า โลกยุคปัจจุบันขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี และหุ่นยนต์ คือ หนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญ การเรียนรู้เกี่ยวกับหุ่นยนต์ตั้งแต่วัยเด็กจึงไม่ใช่แค่การเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต แต่เป็นการเปิดประตูสู่โลกแห่งโอกาส ผ่านการสัมผัสกับการเขียนโปรแกรม และควบคุมหุ่นยนต์ตั้งแต่ยังเด็ก ทำให้พวกเขามองว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องสนุกและเข้าถึงได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจำวันและการทำงานในอนาคต

7. เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง

การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์เป็นการเรียนรู้ที่ต้องอาศัยทักษะหลากหลายด้าน และต้องเจอความท้าทายอยู่เสมอ ความสำเร็จในการสั่งงานหุ่นยนต์ตามที่ตั้งใจไว้ ไม่เพียงแต่สร้างความภาคภูมิใจและความสุข แต่ยังเป็นการปลูกฝังความมั่นใจในความสามารถของตนเอง นอกจากนี้ ประสบการณ์ในการทำงานกับเทคโนโลยี และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยังช่วยเสริมสร้างความคุ้นเคย และความมั่นใจในการใช้งานเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ทำให้พวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้ และปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในอนาคต

การเรียนเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ตั้งแต่อายุยังน้อยจะเป็นการเสริมทักษะที่จำเป็นต่ออนาคตให้เด็กๆ ซึ่งพวกเขาสามารถนำทักษะเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขได้เช่นกัน

ภาพประกอบบทความ2

วิธีสังเกตว่าลูกน้อยชื่นชอบหุ่นยนต์และพร้อมสำหรับการเรียนรู้

สำรวจสัญญาณที่บ่งบอกว่าลูกของคุณชื่นชอบหุ่นยนต์ และพร้อมก้าวไปอีกขั้นกับการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ดังนี้

1. ตื่นเต้นกับหุ่นยนต์

เด็กๆ ดูตื่นเต้นทุกครั้งเมื่อเห็นหุ่นยนต์ และพยายามมีปฏิสัมพันธ์กับหุ่นยนต์เหล่านั้น ซึ่งอาจจะเป็นหุ่นยนต์ในภาพยนตร์ ของเล่น หรือหุ่นจำลอง รวมถึงมีการตั้งคำถามมากมายเกี่ยวกับหุ่นยนต์ 

2. สนใจการออกแบบ

เด็กๆ มีความสนใจเกี่ยวกับวิธีการออกแบบสิ่งต่างๆ ว่าถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างไร ซึ่งอาจสังเกตได้จากพฤติกรรมชอบแกะสิ่งของเพื่อดูด้านใน หรือการพยายามสร้างสิ่งของต่างๆ ด้วยตนเอง เป็นต้น

3. แบ่งปันไอเดียเกี่ยวกับหุ่นยนต์

เด็กๆ มักแชร์เรื่องราวเกี่ยวกับหุ่นยนต์ที่พวกเขาสนใจ หรือแชร์ไอเดียเกี่ยวกับวิธีการสร้างหุ่นยนต์เป็นของตัวเองให้คุณฟัง

4. มีทักษะการแก้ปัญหา

เด็กๆ มีทักษะ หรือชื่นชอบในการแก้ไขปัญหา ซึ่งสามารถสังเกตผ่านกิจกรรมที่เขาชื่นชอบ เช่น เกมหรือหนังสือปริศนา

หากลูกของคุณมีลักษณะตามที่กล่าวมาข้างต้น นี่อาจเป็นสัญญาณว่าพวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์แล้ว ขั้นตอนต่อไป คือ การเปิดโอกาสให้พวกเขาได้สัมผัสกับโลกของหุ่นยนต์อย่างแท้จริง ลองมองหา Robotics Courses ที่เหมาะสมกับวัยและความสนใจของพวกเขา จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ เพื่อดูว่าพวกเขาสนใจ และสนุกกับการเรียนรู้ด้านนี้มากน้อยแค่ไหน การลงทุนในความสนใจของพวกเขาในวันนี้อาจเป็นการเปิดประตูสู่เส้นทางอาชีพที่สดใสในอนาคต

หากท่านกำลังมองหาคอร์สเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ ClickRobot ขอเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางครั้งสำคัญนี้ ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ พร้อมมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่สนุกสนาน และใช้อุปกรณ์การเรียนรู้ที่มีมาตรฐานระดับโลก เพื่อให้ลูกของคุณได้เรียนรู้และเติบโตอย่างเต็มศักยภาพ

สนใจเรียนต่อหุ่นยนต์ LEGO กับ ClickRobot

ClickRobot คือ สถาบันเรียนต่อเลโก้ที่ใช้หลักสูตรการสอนจากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ช่วยให้เด็กมีความฉลาดทางปัญญาไปพร้อมๆ กับความฉลาดทางอารมณ์ 

โดยคอร์สเรียนสร้างหุ่นยนต์ด้วย LEGO ที่ ClickRobot สามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ 4-18 ปี มีทั้งคอร์สภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งยังมีให้เลือกเรียนมากกว่า 30 สาขา ทั่วประเทศไทย

ติดต่อได้ที่

Website: https://clickrobotengineer.com/ 

Facebook: ClickRobot Engineer Learning Center  

Line OA: @clickrobot

Call: 089-482-8131 หรือ 02-115-9744

Leave a Reply

Your email address will not be published.