ส่งลูกเรียน Robot ที่ไหนดี? เรียนต่อหุ่นยนต์ LEGO สร้างกระบวนการคิดและพัฒนาสำหรับเด็ก

วัยเด็ก คือ ช่วงเวลาสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและสมอง ดังนั้นพ่อแม่หรือผู้ปกครองจึงควรหากิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกให้เป็นไปตามวัยอย่างเหมาะสม โดยการเรียนรู้ของเด็กในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตค่อนข้างมาก เนื่องจากมีการนำเทคโนโลยีมาผสมผสานในกระบวนการการศึกษาร่วมด้วย โดยหลักสูตรการเรียนการสอนที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน คือ สะเต็มศึกษา (STEM Education)

 

หนึ่งในหลักสูตรการเรียนรู้ STEM คือ การเรียนสร้างหุ่นยนต์ด้วยเลโก้ ซึ่งกลายเป็นหนึ่งในแนวทางที่ได้รับความสนใจจากเหล่าผู้ปกครองในหลายประเทศ เนื่องจากช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กๆ ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะในด้านการคิดเชิงตรรกะ การแก้ปัญหา การเข้าสังคม ไปจนถึงความคุ้นชินต่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ปกครองหลายคนอาจสงสัยว่าประโยชน์ของการเรียนสร้าง Robot คืออะไร และควรเรียน Robot ที่ไหนดี บทความนี้ ClickRobot Engineer มีคำตอบ 

 

STEM Education คืออะไร 

STEM Education คือ การบูรณาการการเรียนรู้ระหว่าง 4 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ (Science)  เทคโนโลยี (Technology)  วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) โดยนำแกนหลักของแต่ละวิชามาผสมผสานกัน เน้นการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง และได้ฝึกฝนการแก้ปัญหา

 

ในปัจจุบัน สื่อการเรียนการสอน STEM ที่ได้รับความนิยมนำใช้ในการสอนเด็กที่แพร่หลายทั่วโลก คือ การใช้เลโก้เพื่อการศึกษา เพราะนอกจากช่วยเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นให้แก่เด็กๆ ได้แล้ว ยังสามารถพัฒนาและปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้หลายรูปแบบ โดยเลโก้เพื่อการศึกษาที่น่าสนใจและเข้ากับยุคสมัยแห่งเทคโนโลยี คือ การเรียนต่อหุ่นยนต์ LEGO    

 

ทักษะ STEM ผ่านการเรียนต่อหุ่นยนต์ LEGO

การเรียนสร้างหุ่นยนต์ผ่านเลโก้เป็นการสร้างความสนใจทักษะ STEM ที่ผู้เรียนจะได้ใช้ในอนาคต ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ด้านหลักวิทยาศาสตร์ คือ การเรียนรู้อย่างเป็นขั้นตอน รู้จักตั้งคำถามและหาคำตอบ ไปจนถึงประยุกต์สาขาวิชาอย่างฟิสิกส์ผ่านการเรียน ได้เรียนรู้เทคโนโลยีอย่างการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างหุ่นยนต์ ได้เรียนรู้หลักวิศวกรรมด้วยการต่อตัวเลโก้ให้เป็นหุ่นยนต์ที่สามารถเคลื่อนไหวได้ และหลักคณิตศาสตร์ในการคำนวณหรือใช้แนวคิดรูปทรงเรขาคณิตมาสร้างหุ่นยนต์ นอกจากนี้ การเรียนรู้ STEM ผ่านเลโก้เพื่อการศึกษาจะไม่น่าเบื่อเหมือนการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์หรือคณิตศาสตร์ในห้องเรียนทั่วไป เพราะมีการนำของเล่นอย่าง LEGO มาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอนร่วมด้วย

 

ประโยชน์การเรียนต่อหุ่นยนต์ LEGO

  • ได้ลงมือปฏิบัติจริง 

การเรียนสร้างหุ่นยนต์จากเลโก้ ช่วยให้เด็กๆ ได้ลงมือสร้างหุ่นยนต์จริงจากสิ่งที่เรียนมา ซึ่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการแก้ปัญหา และการคิดเชิงวิพากษ์ โดยเป็นทักษะที่จำเป็นในโลกปัจจุบัน  

  • มีความคิดสร้างสรรค์

ในการเรียนสร้างหุ่นยนต์จากเลโก้ เด็กๆ จะได้เรียนรู้การปรับแต่งหรือพลิกแพลงรูปแบบหุ่นยนต์เลโก้ให้หลากหลายตามความสนใจของตัวเอง ซึ่งจะช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ไม่ให้หยุดนิ่ง

  • เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น

การเรียนต่อหุ่นยนต์ LEGO ช่วยให้ผู้เรียนได้ทำงานร่วมกันและเรียนรู้การทำงานเป็นทีม ช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านการสื่อสาร รู้จักรับฟังและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้น 

  • เข้าถึงง่ายและครอบคลุม 

หลายคนมองว่าการสร้างหุ่นยนต์จำเป็นต้องใช้ความรู้ระดับสูงและหาอุปกรณ์ได้ยาก แต่การเรียนต่อหุ่นยนต์ด้วยเลโก้ เปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่าย รวมถึงสามารถปรับหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียนได้อย่างหลากหลาย และไม่ต้องการความรู้ระดับสูง เพียงใช้การเขียนโปรแกรมเบื้องต้น มีพื้นฐานฟิสิกส์ และใช้เลโก้เป็นก็สามารถสร้างหุ่นยนต์ได้แล้ว ซึ่งความรู้เหล่านี้สามารถค่อยๆ เรียนรู้ไปพร้อมกันได้ไม่ยาก

  • ส่งเสริมความคิดแบบ Growth Mindset

ถึงแม้การเรียนสร้างหุ่นยนต์ด้วยเลโก้จะไม่ได้ยากเกินความสามารถ แต่ก็ยังมีความซับซ้อนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ซึ่งการให้เด็กๆ เรียนต่อหุ่นยนต์ตั้งแต่อายุยังน้อยเป็นการเตรียมพร้อมให้พวกเขาสามารถเรียนรู้แนวคิดที่ซับซ้อนได้มากขึ้นในอนาคต 

  • เพิ่มความรู้เรื่องเทคโนโลยี

ปัจจุบันคือยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาอย่างก้าวกระโดด ดังนั้นควรเตรียมความพร้อมให้เด็กๆ เข้าใจกลไกเทคโนโลยีตั้งแต่อายุยังน้อย ไม่แน่ว่านี่อาจเป็นการจุดประกายความสนใจให้เด็กๆ ได้ต่อยอดสู่อาชีพในอนาคต

 

การเรียนสร้างหุ่นยนต์หรือ Robot มีประโยชน์ต่อเด็กทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ดังนั้น ‘เรียน robot ที่ไหนดี’ เป็นคำถามที่ผู้ปกครองต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะการเลือกสถานที่เรียนส่งผลต่อการเรียนรู้ของเด็กๆ ในระยะยาวแน่นอน

 

Lego spike car is being assembled
ภาพประกอบเนื้อหา min

เรียน robot ที่ไหนดี?

เรียน robot ที่ไหนดี คือ คำถามที่ผู้ปกครองหลายคนตั้งไว้ หลักการพิจารณาสถานที่เรียน robot ที่ดี คือ ต้องมีหลักสูตรที่หลากหลาย เหมาะสมกับช่วงวัยของเด็กๆ มีหลักสูตรและอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ได้มาตรฐานสากล รวมไปมีครูผู้สอนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน    

 

สนใจเรียนต่อหุ่นยนต์ LEGO กับ ClickRobot

ClickRobot คือ สถาบันเรียนต่อเลโก้ที่ใช้หลักสูตรการสอนจากประเทศเดนมาร์ก ซึ่งเป็น 1 ใน 3 ประเทศที่มีระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก โดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการเล่น ช่วยให้เด็กมีความฉลาดทางปัญญาไปพร้อมๆ กับความฉลาดทางอารมณ์ 

 

โดยคอร์สเรียนสร้างหุ่นยนต์ด้วย LEGO ที่ ClickRobot สามารถเรียนได้ตั้งแต่อายุ 4-18 ปี มีทั้งคอร์สภาษาไทยและภาษาอังกฤษ สอนโดยครูผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง อีกทั้งยังมีให้เลือกเรียนมากกว่า 30 สาขา ทั่วประเทศไทย

 

ติดต่อได้ที่

Website: https://clickrobotengineer.com/ 

Facebook: ClickRobot Engineer Learning Center  

Line OA: @clickrobot

Call: 089-482-8131 หรือ 02-115-9744

Leave a Reply

Your email address will not be published.